Ugunsdrošība

Par ugunsdrošību cilvēki sāk domāt tad, kad jau nelaime piemeklējusi.
Ugunsdrošība sniedz iespēju, ietaupīt finansu līdzekļus, saglabāt mantisko vertību un glābt cilvēka dzīvibu!
Ugunsdrošība ir ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizāciju sistēma, fizisko un juridisko personu uzdevumi un kompetence ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā. To nosaka ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums.

Katras organizācijas vadība ir atbildīga par ugunsdrošības prasību ievērošanu savā organizācijā.
Darbiniekiem ir jāpārzin ugunsdrošības prasības un jāspēj reālu ugunsgrēka briesmu gadījumā rīkoties operatīvi un atbilstoši organizācijā apstiprinātam rīcības plānam.

Par ugunsdrošību iestādē, organizācijā vai komercsabiedrībā ir atbildīgs tās vadītājs.

Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82  nosaka vadītāja pienākumus:

 1. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu;
 2. organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā un par to izdarīt atzīmi ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā;
 3. nodrošināt valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteikto ugunsdrošības pasākumu izpildi;
 4. pēc valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora pieprasījuma sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju;
 5. ugunsgrēka gadījumā līdz ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ierašanās brīdim organizēt ugunsdzēsības pasākumus.
 6. Uzņēmuma vadītāja pienākumi:
 7. izvērtēt iespējamā ugunsgrēka risku un, pamatojoties uz to, izstrādāt un īstenot ugunsdrošības pasākumus objektā;
 8. nodrošināt apkures un ventilācijas iekārtu, elektroietaišu, citu inženiertehnisko iekārtu, tehnoloģisko un ražošanas iekārtu atbilstību ugunsdrošības prasībām, kā arī novērst bojājumus šajās iekārtās;
 9. nodrošināt objektus ar ugunsdzēsības tehniku, ugunsdzēsības ūdensapgādi, automātiskās ugunsaizsardzības iekārtām, ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas ierīcēm, ugunsdzēsības aparātiem un inventāru, kā arī uzturēt šīs iekārtas un līdzekļus lietošanas kārtībā;
 10. izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam objektos ar sprādzienbīstamu vidi, kā arī objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas). Ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar šo plānu rīkot praktiskās nodarbības un nodrošināt rīcības plāna izpildi ugunsgrēka gadījumā;
 11. izstrādāt ugunsdrošības instrukcijas.

PIEVERSIET UZMANĪBU! Atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju un kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai apmācība ugunsdrošības jomā:

 1. atbilstoši VUGD izstrādātai 40 stundu mācību programmai - objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi.
 2. atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160 stundām) - objektos, kuros var atrasties vairāk par 200 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos.

KOMPETENTA INSTITUCIJA SIA "REGUL DD" piedāvā plašu pakalpojumu klāstu ugunsdrošībā:

 1. Ugusdrošības sistēmas audits.
 2. Ugunsgrēka riska izvertēšana;
 3. Ugusdrošības pasākumu plāna izstrāde;
 4. Ugunsdrošības dokumentācijas izstrāde (rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā, rīkojumi, evakuācijas plāns);
 5. Ugunsdrošības instrukciju izstrāde;
 6. Darbinieku instruktāžas ugunsdrošības jomā un praktisku apmācību organizēšana;
 7. Ugunsdzēšamo aparātu piegāde, uzstādīšana, pārbaužu organizēšana un uzskaite;
 8. Ugundsrošības inventāra piegāde, uzstādīšana;
 9. Ugunsdrošības zīmju piegāde un izvietošana;
 10.  Pasūtītāja interešu pārstāvēšana VUGD;
 11.  Konsultēšana ugunsdrošības jautājumos.

Priekšrocības strādajot ar mums:

 • Laika un līdzekļu ietaupījums veicot organizatoriskos ugunsdrošības pasākumus;
 • Risku samazināšana saistībā ar ugunsdrošībā pieļautām kļudām;
 • Mēs uzņemamies pilnu atbildību par ugunsdrošības pasākumu organizāciju uzņēmumā;
 • Jūs iegūsiet vairāk brīva laika, lai vairāk uzmanības veltītu uzņemējdarbības izaugsmei.

Sazināties ar mums Jūs varat mājas lapā vai pa e-pastu info@reguldd.lv vai pa telefonu +371 26655361.

Mēs spēsim atrast labāko risinājumu.

Uzdot jautājumu

* Obligāti aizpildāmie lauki